Onze Visie

Kleine beetjes zorgen voor Grote Veranderingen

Liefde

Mensen oproepen in de liefde van God te gaan, opdat zij passie voor Jezus krijgen en bewogenheid voor mensen.

(Efe 3:17-19 en Mat 9:36-38)

Gemeenschap

Mensen oproepen tot gemeenschap met de Heilige Geest. De Heilige Geest wijst ons de weg tot en brengt ons naar de volle waarheid. Door de Heilige Geest zeggen we: “Jezus is Heer”.

(2 Cor 13:13, 1Cor 12:3b, Joh 16:13)

Cellen

We zien de gemeente als een eenheid die opgebouwd is uit cellen (kleine huisgroepen). De doelstelling is dat: De gemeenteleden in de cellen worden onderwezen (teaching), opgeleid (training), opgebouwd en bemoedigd (lifted up) en vertroost (comforted). Relaties worden opgebouwd. De bedieningen tot volle wasdom groeien en in de praktijk worden uitgeoefend. Mensen tot de Heer gebracht (evangeliseren).

Discipelschap

Ons doel is om onze kinderen, jeugd en volwassenen op te leiden en te trainen zodat zij daarna goed onderbouwd erop uit kunnen gaan, gehoor gevende aan de opdracht die Jezus aan ons allen heeft gegeven in Marcus 16:15: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping”.

Lofprijs en aanbidding

Door aanbidding geven we ons volledig en onvoorwaardelijk over aan Jezus en geven we met passie uiting aan onze liefde voor Hem. We vieren en eren de aanwezigheid van de Heilige Geest. Door lofprijs en aanbidding zullen mensen hun leven aan Jezus geven. Door lofprijs en aanbidding zullen mensen genezen en bevrijd worden daar het tevens een vorm is van geestelijke oorlogsvoering (spiritual warfare).

Bidden

We zien CFD als een biddende gemeente. We zullen voor elkaar op de bres staan. We willen veel tijd door brengen bij de Heer en heel intiem met Hem wandelen. We hechten veel belang aan “intercessory prayer”. Dit gebed brengt ons dichter bij de Vader maar is ook een onderdeel van de geestelijke oorlogsvoering.
.

Relaties

We zien CFD als een gezin. We willen de onderlinge relaties binnen CFD optimaliseren. We willen relaties onderhouden met andere denominaties, gemeenten, organisaties e.d.

Kinderen en jeugd

We vinden het zeer belangrijk om onze kinderen en jeugd goed bijbels onderwijs te geven en ze geestelijk weerbaar te maken tegen de zuiging van de wereld en de aanvallen van de vijand. We willen ze stimuleren om vervulling met de Heilige Geest te verlangen en de gaven van de Geest vervolgens uit te oefenen. Wij denken dat de vervulling met de Heilige Geest en de werkzaamheid van de gaven van de Geest niet aan leeftijd gebonden is. We willen ze aanmoedigen om te bidden voor elkaar, voor de dingen die ze in hun dagelijks leven tegenkomen zodat ze kunnen ervaren dat het volbrachte werk van Jezus een kracht is die ze iedere dag van de week in hun leven kunnen toepassen. Zodat ze weten dat hun Vader in de hemel een levende God is.

Profetisch

Omdat de gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Jezus Christus zelf als de hoeksteen (Efe 2:20) verwelkomen wij apostelen en profeten en de profetische bediening. We zijn geroepen om profetische mensen te zijn. We spreken en handelen alleen zoals we onze Vader horen spreken en zien handelen door de Heilige Geest, waarbij onze toetssteen de Bijbel is.

Gezin

We hechten veel waarde aan het gezin en geloven ten zeerste (zijn toegewijd aan) in de kracht van het gezin als hoeksteen van onze fellowship (gemeenschap) en society (samenleving).

Eenheid

Jezus heeft ons het gebod gegeven om elkaar lief te hebben. Daarom verbinden wij ons om te handelen en te wandelen in liefde en eenheid zowel thuis als in onze fellowship, in de verschillende ethnische groeperingen en in kerken in onze plaats.

Vanuit ons Rehoboth Gebouw levert de Christian Fellowship Drachten een bijdrage aan Drachten.

Help ons Drachten te helpen en lever uw bijdrage.